Doctor detail
Doctor Name : Dr.deepak Tak
Hospital detail
Hospital Name : INTERNATIONAL DEEPAK K M HANDICAP HOSPITAL
Hospital Address : 61 USHA COLONY MALVIYA NAGAR JAIPUR
Hospital City : JAIPUR
Hospital State : RAJASTHAN
Hospital Country : INDIA
Email ID : dpktak@yahoo.com
by admin