Doctor detail
Doctor Name : Dr.uma Kalia
Hospital detail
Hospital Name : KALIA HOSPITAL
Hospital Address : 3/25 PRADHAN MARG MALVIYA NAGAR JAIPUR
Hospital City : JAIPUR
Hospital State : RAJASTHAN
Hospital Country : INDIA
by admin